Γ’ Σεπτεμβρίου 8, Κέντρο, Αθήνα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΣΠΑ 21-27

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ <<ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ>> ΕΣΠΑ 21-27

Ξεκίνησαν οι υποβολές  των αιτήσεων χρηματοδότησης Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με φορέα υλοποίησης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 300.000.000€

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• Παρέμβαση Ι – Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 800.000€
• Παρέμβαση ΙΙ – Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 2.000.000€
• Παρέμβαση ΙΙΙ – Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€
• Παρέμβαση ΙV – Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και
β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Για την παρέμβαση Ι , από 06/06/2024 έως 10/07/2024.
Για την Παρέμβαση ΙΙ, από 06/06/2024 έως 17/07/2024.
Για την παρέμβαση ΙΙΙ και IV η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27/11/2024.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση, είναι οι δαπάνες του άρθρου 25 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως ισχύει, για έργα έρευνας και ανάπτυξης, αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

α) Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού
β) Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού

Οι δαπάνες για τα έργα της Παρέμβασης IV – Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις προσδιορίζονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» καταλλήλως αναπροσαρμοσμένες προς τις ανωτέρω επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Σύμβουλοι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Δ: Γ’ Σεπτεμβρίου 8, Κέντρο, Αθήνα | Τ: +30 210 444 7390

Δ: Αργυρινών 18, Λιμνοπούλα, ΙωάννιναΤ: +30 2651 077657 & +30 2651 077847

www.anaptyxis.euinfo@anaptyxis.net

Leave a comment