2η Πρόσκληση του προγράμματος LEADER/CLLD

ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

 

Περιοχές εφαρμογής: Όλοι οι δήμοι των νομών Πρέβεζας και Άρτας (εκτός των Δ.Κ. Πρέβεζας και Άρτας)

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις

Τομείς:  Τουρισμός, Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 65%

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά εξοπλισμού
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας (ISO)
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως εξοπλισμό γραφείου, λογισμικά κτλ.
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων,
 • Δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης
 • Αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.

Ανώτατο ύψος προϋπολογισμού:

 • 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό
 • 100.000€ για πράξεις που αφορούν σε άυλες ενέργειες

Υποβολές: έως 15/11/2023

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Σύμβουλοι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Δ: Γ’ Σεπτεμβρίου 8, Κέντρο, Αθήνα | Τ: +30 210 444 7390

Δ: Αργυρινών 18, Λιμνοπούλα, ΙωάννιναΤ: +30 2651 077657 & +30 2651 077847

www.anaptyxis.euinfo@anaptyxis.net