Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 22/03/2023

 

Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Η Δέσμη χωρίζεται σε δύο Δράσεις:

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 €.

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000 €.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στις παραπάνω δράσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που:

  • έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
  • δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας,
  • διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ (για τη Δράση 1) και τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ (για τη Δράση 2), εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Λοιπός Εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός (GREEN) – Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης / εξοικονόμησης ενέργειας, Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών, πχ. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding, Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας, Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, Τεχνικές Μελέτες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
  • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)

 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50%.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Σύμβουλοι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ. 1: 26510 77657

Τηλ. 2: 26510 77847

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

Email :  info@anaptyxis.net

Facebook:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

LinkedIn: https://gr.linkedin.com/company/anaptyxis