Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» 

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 23/02/2023 και ώρα 12:00

Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

 

Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000€, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, ως εξής:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στις παραπάνω δράσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που:

  • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
  • δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος,
  • διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ (για τη Δράση 1), τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ (για τις Δράση 2) και τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ (για τη Δράση 3), εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 60%.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000€ έως και 30.000€.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000€ έως και 650.000€.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001€ έως και 1.200.000€.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τις παραπάνω δράσεις, αφορούν σε:

  • Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC κ.ά.
  • Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εφαρμογών γραφείου, Ανάπτυξη ιστοσελίδων, Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), Εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές, Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP, Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM, Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, κ.ά.
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Σύμβουλοι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ. 1: 26510 77657

Τηλ. 2: 26510 77847

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

Email :  info@anaptyxis.net

Facebook:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

LinkedIn: https://gr.linkedin.com/company/anaptyxis