Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

 Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Αναμένεται σύντομα η έναρξη υποβολής των αιτήσεων

 

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €,  στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Οι παρούσες δράσεις, ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια:

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 €.

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000 €.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στις παραπάνω δράσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που:

  • έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,
  • δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,
  • διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ (για τη Δράση 1) και τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ (για τη Δράση 2), εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50%.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Λοιπός Εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός (GREEN) – Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης / εξοικονόμησης ενέργειας, Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών, πχ. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding, Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας, Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, Τεχνικές Μελέτες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
  • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Σύμβουλοι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ. 1: 26510 77657

Τηλ. 2: 26510 77847

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

Email :  info@anaptyxis.net

Facebook:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

LinkedIn: https://gr.linkedin.com/company/anaptyxis