ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360»

Υποβολές : 09/01/2023 – 10/04/2023

 

Σκοπός:

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος, είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Είδη ενισχύσεων:
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, (μόνο αυτοτελώς)
Ποσοστό ενίσχυσης:

Με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και έως 75%

Είδη επενδυτικών σχεδίων:

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια:

Στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων υπάγοντα επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών, εξαιρούμενων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της “αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας”, της “μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας”, της “ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων” καθώς και των “εναλλακτικών μορφών τουρισμού”. Ενδεικτικά είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τα ακόλουθα:

 • Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, σε νησιωτικές περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ,
 • Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις,
 • Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου
 • Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ.
 • Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) κ.ά.
Επιλέξιμες δαπάνες:

1. Επιλέξιμες δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:
  • αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  • αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις
  • αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας
  • αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση,
  • αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλπ.
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:
  • βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
  • ββ. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

2. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 • Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 • Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 • Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις.
Ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού
 • Ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
 • Ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • Ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
 • Ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Σύμβουλοι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ. 1: 26510 77657

Τηλ. 2: 26510 77847

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

Email :  info@anaptyxis.net

Facebook:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

LinkedIn: https://gr.linkedin.com/company/anaptyxis