Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, η ανάγκη εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας μας έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις είναι κάτι αναγκαίο.

Το μέτρο αυτό αποτελεί βασικό μέσο για:

 • Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Την αύξηση γεωργικού εισοδήματος
 • Την τόνωση απασχόλησης στον αγροτικό τομέα
 • Την βελτίωση της συνολικής επίδοσης της εκμετάλλευσης
 • Την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
 • Την βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων και των επιδόσεων στον τομέα ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων
 • Την στήριξη προωθούμενων καλλιεργειών με προοπτική ανάπτυξης

Επιλέξιμες Επενδύσεις:

 • Κατασκευές
 • Μηχανικός/Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών – Αυτοματοποίηση παραγωγής – Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Γενικά κόστη (αμοιβές μηχανικών – συμβούλων – μελέτες – άδειες – κ.α.)
 • Έγγειες βελτιώσεις
 • Επενδύσεις συμμόρφωσης για νέα κοινοτικά πρότυπα

Δικαιούχοι:

 • Γεωργοί Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις
 • Νέοι Γεωργοί