Συστήματα Πιστοποίησης

Οι νέες συνθήκες επιχειρηματικής πρακτικής επιβάλλουν την προσαρμογή των οργανισμών και εταιριών σε νέα δεδομένα που καθορίζονται από τις απαιτήσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Κάθε επιχείρηση με υψηλούς στόχους επιδιώκει να πιστοποιηθεί βάση προτύπων με διεθνή αναγνώριση, ώστε να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της, να βελτιώσει την περιβαλλοντική της επίδοση, να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας κλπ. Η πιστοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα και λειτουργικό εργαλείο για την επιχείρηση, τόσο στην ολοκλήρωση των καθημερινών της εργασιών αλλά και στην ανάδειξη του κύρους και της εμπιστοσύνης που εμπνέει στην αγορά.

Η ποιότητα αποτελεί σήμερα τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του.

Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να ενσωματώσουν την διαχείριση ποιότητας ως βασικό στοιχείο της πολιτικής που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη θέση τους στην αγορά, αλλά και τη φιλικότητα των προϊόντων και δραστηριοτήτων τους προς το ευρύ κοινό.

Τι είναι και που εφαρμόζεται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:15

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:15 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.  Διασφαλίζει την παραγωγή προϊόντος και την παροχή υπηρεσίας, σταθερής ποιότητας και αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα που είναι δυνατό και θεμιτό να εξελίσσεται, καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διαρκούς αξιολόγησης και βελτίωσης των διαδικασιών. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:15 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Εντούτοις καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από οργανισμούς που εφαρμόζουν το πρότυπο σε όλες και όχι σε μεμονωμένες θέσεις ή δραστηριότητες.

Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.

Τα oφέλη για την επιχείρηση

Τα οφέλη που προκύπτουν για την επιχείρηση/οργανισμό από την εφαρμογή ενός  Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι μεταξύ άλλων:

 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους και εξοικονόμηση πόρων
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Προσέλκυση επενδύσεων και νέων πελατών και είσοδος σε νέες αγορές
 • Βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το ευρύ κοινό, αρμόδιες αρχές, δανειστές, επενδυτές
 • Ισχυρό εργαλείο διαφήμισης – marketing
 • Ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών
 • Βελτίωση της επικοινωνίας με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς
 • Προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις

Διεργασία Πιστοποίησης

Η πιστοποίηση γίνεται σε συνεργασία με αρμόδιο εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης.

Ο στόχος της εταιρείας «Όμιλος Ανάπτυξις», μέσω συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός λειτουργικού και αποδοτικού συστήματος, απόλυτα προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και ανάγκες της κάθε επιχείρησης, το οποίο θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο βελτίωσης για την επιχείρηση.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα, η λειτουργικότητα και διευρύνεται η κερδοφορία της όπως έχει εξακριβωθεί πρακτικά και σε διεθνές επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία συνεχώς αναπτυσσόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, τόσο στην αγορά όσο και στο ευρύτερο κοινό. Πλέον οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί κατά πολύ και αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της ζήτησης στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Η περιβαλλοντική νομοθεσία θεσπίζει σαφείς και αυστηρούς κανονισμούς, επιβάλλοντας όλο και μεγαλύτερες ποινές για όσους φορείς δεν φροντίζουν να μειώσουν τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν.

Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική διαχείριση ως βασικό στοιχείο της πολιτικής που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη θέση τους στην αγορά, αλλά και τη φιλικότητα των προϊόντων και δραστηριοτήτων τους προς το περιβάλλον.

Τι είναι και πού εφαρμόζονται τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου:

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου δίνουν τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να πιστοποιήσει την περιβαλλοντική της αξιοπιστία, μέσω αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών παραμέτρων των προϊόντων και υπηρεσιών της. Το ζητούμενο είναι η συμμόρφωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, καθώς και η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης (πρόληψη ρύπανσης, εξοικονόμηση ενέργειας – πόρων, κλπ.), ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται.
Το πλέον διαδεδομένο και αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου είναι το πρότυπο ISO 14001 που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό ISO (International Organisation for Standardisation). Το πρότυπο αυτό είναι μέρος της σειράς διεθνών προτύπων ISO 14000 και είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως τα ISO 9001 και ISO 22000, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.
Το EMAS (Eco Management & Audit Scheme) είναι ένα κοινοτικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου που περιλαμβάνει εξολοκλήρου το πρότυπο ISO 14001, αλλά προχωρά ακόμα περισσότερο θέτοντας επιπλέον απαιτήσεις από την επιχείρηση.

Τα οφέλη για την επιχείρηση:

 • Επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τη ισχύουσα νομοθεσία και αποφυγή προστίμων.
 • Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης – ελαχιστοποίηση αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης που προκύπτει από την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ενέργειας και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων της
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, προσέλκυση νέων πελατών και είσοδος σε νέες αγορές με πελάτες που απαιτούν συνεργάτες πιστοποιημένους σύμφωνα με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα διαχείρισης
 • Ενίσχυση του κύκλου εργασιών και αύξηση πωλήσεων, λόγω βελτίωσης της επωνυμίας της επιχείρησης και της εικόνας της ως συνεργάτη που συμβαδίζει με την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility)
 • Εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό
 • Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς ευρύ κοινό, αρμόδιες αρχές, δανειστές, επενδυτές
 • Βελτίωση της επικοινωνίας με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και αυξημένη προθυμία για ανάληψη ευθυνών
 • Θέσπιση περιβαλλοντικών δεικτών για μέγιστο έλεγχο και συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησης

Ο στόχος της εταιρείας «Όμιλος Ανάπτυξις», μέσω συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός λειτουργικού και αποδοτικού συστήματος, απόλυτα προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και ανάγκες της κάθε επιχείρησης, το οποίο θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο βελτίωσης για την επιχείρηση.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της, αντιμετωπίζονται όλες οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διευρύνεται η κερδοφορία της όπως έχει εξακριβωθεί πρακτικά και σε διεθνές επίπεδο.

Είναι πλέον δεδομένο ότι κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο χώρο των τροφίμων, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα που παράγει και διακινεί και οφείλει να εφαρμόζει, να διατηρεί και να αναθεωρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων και προϊόντων, όπως προβλέπεται από την σχετική Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Τι είναι το ISO 22000:

Στοχεύει, μέσω της αναγνώρισης, αξιολόγησης και ανάλυσης όλων των σταδίων της διαδικασίας παραγωγής, στον αποτελεσματικό έλεγχο και πρόληψη όλων των πιθανών κινδύνων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα η παρουσία τους. Το ISO 22000 είναι ένα πρότυπο που δρα προληπτικά και δεν εξετάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά εστιάζει στην ασφάλεια των τροφίμων και προϊόντων.

Το ISO 22000 είναι η πλέον αναγνωρισμένη και ολοκληρωμένη λύση στον χώρο των τροφίμων και των προϊόντων τους. Πρόκειται για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), την ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή της σχετικής με το κάθε είδος τροφίμου νομοθεσία, ενώ ο τρόπος σχεδίασής του, το καθιστά συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως τα ISO 9001, και ISO 14001, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Που εφαρμόζεται:

Η εφαρμογή του ISO 22000 γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την αλυσίδα τροφίμων: Από τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή ζωοτροφών, τροφίμων, τη μεταποίηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διανομή, τη λιανική πώληση και τη διάθεση τροφίμων στον καταναλωτή, καθώς και σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή προμηθεύουν με εξοπλισμό, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, κ.τ.λ. τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Τα οφέλη του ISO 22000 για την επιχείρηση:

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 είναι μεταξύ άλλων:

 • Παροχή αποδείξεων συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα
 • Πρόληψη των κινδύνων, εξάλειψη ελαττωματικών προϊόντων και κυρίως αυτών που πιθανά να σχετίζονται με σοβαρά ποιοτικά καταναλωτικά παράπονα (τροφική δηλητηρίαση, κλπ.), εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη του πελάτη
 • Προστασία και ενίσχυση της επωνυμίας (brand name) και καλής φήμης της επιχείρησης. Ισχυρό όπλο marketing
 • Μείωση κόστους παραγωγής και λειτουργίας λόγω της μείωσης απορρίψεων προβληματικών παρτίδων προϊόντων
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνεπαγόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της διεθνούς αναγνώρισης της πιστοποίησης
 • Ενίσχυση του κύκλου εργασιών μέσω της αύξησης των πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας
 • Εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό με πελάτες που απαιτούν υπηρεσίες και συστήματα διαχείρισης πιστοποιημένα βάση διεθνών προτύπων
 • Δυναμική επικοινωνία με άλλους οργανισμούς στην αλυσίδα τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων
 • Έγκαιρος εντοπισμός πηγών προβλημάτων και αντιμετώπιση αυτών εύκολα και γρήγορα.
 • Μείωση των απωλειών τεχνογνωσίας
 • Βελτίωση των διατμηματικών σχέσεων και γενικότερα της εσωτερικής επικοινωνίας και αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού
 • Βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης με την εισαγωγή σαφών και τεκμηριωμένων διαδικασιών/διεργασιών και οδηγιών εργασίας

Η πολιτική της εταιρείας «Όμιλος Ανάπτυξις» βασίζεται στην ουσιαστική συνεργασία της με τις επιχειρήσεις και στην παροχή εξειδικευμένων και αποτελεσματικών λύσεων σε θέματα οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης των Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων. Η εταιρεία επίσης παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης μέχρι την τελική πιστοποίηση ενός συστήματος, κατάλληλα επιλεγμένου και προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και ανάγκες της επιχείρησης.