ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υποβολές των αιτήσεων για τον «Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022» βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Η εντατική και πολυετή εξειδίκευση των στελεχών της εταιρείας «Όμιλος Ανάπτυξις» σε θέματα ανάλυσης των καθημερινών αλλά και στρατηγικών αναγκών δεκάδων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας, καθώς και την είσοδό τους στην νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν».

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα αποτελεί η πλήρωση μιας σειράς κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία συσχετίζονται με παράγοντες όπως:

 • Η χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης
 • Η διάρκεια ζωής της επιχείρησης
 • Οι άμεσες και ευρύτερες ανάγκες της επιχείρησης σε ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 3 ετών
 • Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδύσεων που θέλει να υλοποιήσει στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων
 • Οι επιπτώσεις που θα έχει η συμμετοχή της επιχείρησης σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είτε αυτές συνδέονται με την χρηματοοικονομική κατάσταση της, την διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, την εξέλιξη και αύξηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, λαμβανομένου του ευρύτερου ελληνικού, ευρωπαϊκού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι

Ειδικότερα, ο «Όμιλος Ανάπτυξις» αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των προτεινόμενων επιχειρηματικών σχεδίων σε συγκεκριμένες δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η οποία αναλύεται σε ένα ολοκληρωμένη φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα εξής:

 • Κατάρτιση σχεδίου καταγραφής των τεχνολογικών και λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη του βαθμού αναγκαιότητας αυτών
 • Παρουσίαση σχεδίου πιθανών σεναρίων συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα προκύψουν μέσα από τη συμμετοχή σε αυτά
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας μέχρι την οριστική έγκριση
 • Επιμέλεια, σύνταξη και παρουσίαση όλων των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων της μελέτης (Τεχνικοοικονομική Μελέτη)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών
 • Οργανόγραμμα
 • Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
 • Έντυπα
 • Περιγραφές Καθηκόντων
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 • Εσωτερικός Κανονισμός Ελέγχου

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Ανάλυση συνθηκών και μεγεθών αγοράς
 • Διαδικασίες τμήματος πωλήσεων
 • Στόχοι Πωλήσεων
 • Ανάλυση πωλήσεων, σύγκριση με τους στόχους και ανάλυση αποκλίσεων
 • Έντυπα πωλήσεων
 • Κίνητρα bonus – στόχοι Πωλήσεων
 • Τμηματοποίηση πελατών / προϊόντων / γεωγραφικά
 • Προγραμματισμός επισκέψεων πωλητών
 • Στατιστικά πωλήσεων

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Διαδικασίες
 • Έντυπα
 • Εργατική Νομοθεσία
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης
 • Σύστημα αμοιβών – κίνητρα παραγωγικότητας
 • Συστήματα αξιολόγησης
 • Τεχνικές βελτίωσης ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας

Υποστηρίζουμε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις στην βελτίωση του Marketing με τελικό στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων. Οι υπηρεσίες μας αναφέρονται στη βελτιστοποίηση της εταιρικής ταυτότητας, την στοχοποίηση των πωλήσεων, στο σχεδιασμό εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης, στον προσδιορισμό κατάλληλων προγραμμάτων προβολής και προώθησης κ.α.

 • Πρωτογενής έρευνα αγοράς
 • Έρευνες καταναλωτών
 • Προσδιορισμός κοινού στόχου (target group)
 • Καταγραφή σημείων πώλησης
 • Μέθοδοι επισκόπησης πρωτογενούς έρευνας
 • Προσωπική συνέντευξη
 • Τηλεφωνική συνέντευξη
 • Αποστολή ερωτηματολογίων μέσω ταχυδρομείου
 • Στάδια υλοποίησης της έρευνας
 • Σχεδίαση ερωτηματολογίου
 • Ολοκλήρωση των προσωπικών συνεντεύξεων
 • Καταχώρηση των απαντήσεων
 • Ταξινόμηση των απαντήσεων
 • Στάθμιση των απαντήσεων
 • Αξιολόγηση των απαντήσεων
 • Σύνταξη αναφοράς και εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
 • Δευτερογενής έρευνα αγοράς
 • Δημογραφικές εξελίξεις και τάσεις
 • Οικονομικές τάσεις
 • Αριθμητική, ποιοτική εξέλιξη κλάδου (βιομηχανικού, παραγωγικού)

Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας «Όμιλος Ανάπτυξις», δεν περιορίζεται μόνο στην έγκριση υπαγωγής των επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και την ορθή υλοποίηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του εν λόγω Χρηματοδοτικού Προγράμματος, η οποία εντοπίζεται στα εξής:

 • Επιμέλεια για την εμπρόθεσμη υποβολή, από την επιχείρηση, όλων των απαιτούμενων εντύπων (εκθέσεων προόδου – ολοκλήρωσης) και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του φορέα διαχείρισης του προγράμματος
 • Υποβοήθηση των στελεχών της επιχείρησης στην παρακολούθηση επίτευξης στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας στις επιτόπιες αυτοψίες ελέγχου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Υποβοήθηση των στελεχών της επιχείρησης, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη διενέργεια αυτοψιών ελέγχου υλοποίησης του έργου, καθώς και για την εκταμίευση των δόσεων επιχορήγησης σε αυτήν
 • Υποβοήθηση των τμημάτων της επιχείρησης, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση τμημάτων του επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω του φορέα διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος