Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εγκατάστασης Νέων Αγροτών

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόλησή τους με τη γεωργία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα.

Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή οικονομικών ενισχύσεων για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα προβλέπει τη δημιουργία εκμετάλλευσης προσαρμοσμένης στις εθνικές και κοινοτικές απαιτήσεις.