euro
espa-2014-2020
dimo

Επενδυτικός Νόμος

Νέα Προγράμματα

Νέα Επιδοτούμενα

Η εταιρεία ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο “Ανάπτυξις” ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες και δημόσιες επιχειρήσεις, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά – αναπτυξιακά προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, κύριο αντικείμενο της εν λόγω εταιρείας είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια ευρωπαικών και εθνικών προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Η εταιρεία “Ανάπτυξις” αποτελείται από έμπειρους και ικανούς οικονομολόγους, με γνώσεις και εμπειρία πάνω στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών. Η εταιρεία έχοντας πλήθος εξωτερικών συνεργατών, επιστήμονες υψηλού επιπέδου κατάρτισης και εξειδίκευσης (μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, λογιστές, δικηγόροι, καθηγητές Πανεπιστημίων κ.α.) προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε υποψήφιους επενδυτές δίνοντας τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα στα οποία πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις να εγκριθούν.

Στόχος της εταιρείας “Ανάπτυξις” είναι να προσφέρει τις γνώσεις των στελεχών της προς όφελος των πελατών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων. Όραμα της εταιρείας “Ανάπτυξις” είναι η αειφόρος ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και γενικότερα στην ελληνική επικράτεια.

Μέσω της “Ανάπτυξις” προσφέρεται η δυνατότητα αναγνώρισης των ευκαιριών χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων από επιχειρήσεις, μέσων εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων και εταιρειών Venture Capital, αλλά και παρακολούθησης και διαχείρισης των επενδυτικών έργων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες (Δραστηριότητες Επιχείρησης):

 • Μελέτες Αναπτυξιακού Νόμου – Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Επίβλεψη – Διαχείριση Έργων
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις οικονομικές επιστήμες
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης Π.Δ.Κ.Α.
 • Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης (Στατιστικές – Κλαδικές Μελέτες)
 • Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών
 • Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σχετικές με διαδίκτυο – υπολογιστές
 • Δραστηριότητες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών (holding companies)

Η “Ανάπτυξις” δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετητικού έργου απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιζητούν την οργανωτική τους αναβάθμιση μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης.

Η “Ανάπτυξις” δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες Management Consulting για τις οποίες διαθέτει πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική πείρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κυρίως στην Ήπειρο.

Στελεχώνεται από Συμβούλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική γνώση που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.

Η πολιτική της “Ανάπτυξις” βασίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της συνεχούς υποστήριξης και εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών της.

Η συγκεκριμένη πολιτική της εταιρείας διασφαλίζεται μέσω της συνεχούς μεταφοράς και ανάπτυξης τεχνογνωσίας, εκσυγχρονισμού και εξασφάλισης αξιόλογων συνεργασιών.

Η φιλοσοφία της Εταιρείας βασίζεται στις εξής βασικές αρχές: Ποιότητα Υπηρεσιών, Συνέπεια, Αποτελεσματικότητα και Αφοσίωση στους πελάτες.

Πρωταρχικούς σκοπούς της Εταιρείας αποτελούν:

 • Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους πελάτες της
 • Η πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών και η εξασφάλιση της πίστης τους και της μακροχρόνιας συνεργασίας τους με την Εταιρεία
 • Η συνεχής παρακολούθηση των διεργασιών της με στόχο την πιστή εφαρμογή τους και τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Η ικανοποίηση του προσωπικού όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας και η διαρκής προαγωγή του επιπέδου κατάρτισής του
 • Η στενή παρακολούθηση και έρευνα της

Η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της στην αναγνώριση ευκαιριών και στην εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων και εταιρειών Venture Capital, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία στα Χρηματοδοτικά και Ερευνητικά Τεχνολογικά προγράμματα καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα πεδία:

 • Χρηματοδοτικά
 • Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16
 • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: INTERREG, LEADER, EQUAL, URBAN, κ.α.
 • Χρηματοδοτήσεις από Venture Capitals, Seed Capital Fund, Θερμοκοιτίδες, Ν.Ε.Χ.Α. κ.α.
 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες δανείων
1

ΕΡΕΥΝΑ.

2

ΑΝΑΛΥΣΗ.

3

ΙΔΕΑ.

20
Ομάδα
1000+
Πελάτες
1000+
Ολοκληρωμένα Project