ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο όρος φυσικό περιβάλλον (ή πιο απλά περιβάλλον) χρησιμοποιείται συχνά για να αποδώσει την έννοια της φύσης με εναλλακτικό τρόπο.

Ο άνθρωπος είναι άμεσα εξαρτημένος από την έννοια του περιβάλλοντος, αφού του εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης (αέρας, νερό, κλιματικές συνθήκες κλπ.), αλλά και σωματικής και ψυχικής υγείας.

Επίσης, παρέχοντας γη, πρώτες ύλες και ενέργεια, αλλά και φυσικές συνθήκες και διεργασίες απαραίτητες για την πραγματοποίηση της παραγωγής, το περιβάλλον γενικότερα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την έννοια της οικονομίας στη σύγχρονη κοινωνία.

Εξαιτίας της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης και της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος, οι φυσικοί πόροι εξαντλούνται και οι οικολογικές συνέπειες γίνονται ολοένα και πιο δυσμενείς. Το αποτέλεσμα είναι να υποβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα του περιβάλλοντος και της ζωής γενικότερα.

Για το λόγο αυτό λαμβάνονται μέτρα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς αυτά να προκαλούν αναστολή της οικονομικής ανάπτυξης. Αντιθέτως είναι ουσιώδες οι έννοιες περιβάλλον και οικονομία να συμβαδίζουν με κοινό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής.