Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η ανθρώπινη επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, με τη μορφή διάφορων έργων και δραστηριοτήτων, προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις σε τοπικό ή και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μέγεθος των επιπτώσεων αυτών μπορεί να χαρακτηριστεί ανάλογα με την βαρύτητά τους, από αμελητέο έως και πολύ σημαντικό με καταστρεπτικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια η περιβαλλοντική νομοθεσία έχει θέσει αυξημένες απαιτήσεις για την έγκριση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχουν θεσμοθετηθεί με διάφορους νόμους και οι προδιαγραφές τους καθορίζονται από μια σειρά Εθνικών Νομοθετημάτων και Κοινοτικών Οδηγιών που καλύπτουν όλο το φάσμα έργων και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων από μικρές παραγωγικές μονάδες, μέχρι έργα βαριάς βιομηχανίας πολύ μεγάλου μεγέθους. Η ΜΠΕ είναι το σημαντικότερο στάδιο της απόκτησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τη χωροθέτηση μιας δραστηριότητας.

Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται λόγω της κατασκευής και λειτουργίας οποιουδήποτε έργου, επένδυσης και ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Επιπλέον, είναι απαραίτητος ο καθορισμός μεθόδων αντιμετώπισης και η παρουσίαση τεκμηριωμένων προτάσεων που οδηγούν στην εξάλειψη/μετριασμό των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όταν αυτό δεν κρίνεται δυνατό, η καλύτερη επιλογή είναι η πρόταση εναλλακτικών λύσεων για την κατασκευή και λειτουργία του υπό εξέταση έργου.

Η εταιρεία μας, χάρη στην άριστη γνώση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, την εμπειρία της σε θέματα περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, το υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης των στελεχών της και την τεχνογνωσία της, εξασφαλίζει την διεκπεραίωση των Περιβαλλοντικών Μελετών με ορθό σχεδιασμό, οργάνωση και πλήρη στήριξη στον πελάτη από τα πρώτα στάδια μέχρι το τελικό στάδιο εξασφάλισης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.