ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων. Οι κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης και μπορεί να αφορούν απλές περιπτώσεις με απόβλητα οικιακού τύπου, έως και περιπτώσεις με απόβλητα τοξικά, ραδιενεργά και μολυσματικά που αποτελούν και τις πιο επικίνδυνες κατηγορίες.

Τόσο στις περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση αναλαμβάνει τη διαχείριση των αποβλήτων της, όσο και στις περιπτώσεις που αναλαμβάνει τη διαχείριση αποβλήτων άλλων επιχειρήσεων, απαιτούνται άδειες και εγκρίσεις που αφορούν τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και τελική διάθεση της ποσότητας των αποβλήτων που διαχειρίζεται.

Η εταιρεία μας, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς και ιδιώτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της διαχείρισης, ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων. Η συνεχής ενημέρωση των στελεχών της εταιρείας όσον αφορά στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση και διάθεση αποβλήτων, παρέχει την δυνατότητα άμεσης και υπεύθυνης πληροφόρησης στον πελάτη.