ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2014-2020.

Βασική επιλογή είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της προγραμματικής περιόδου προς όφελος της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. Η ανάπτυξη όμως πρέπει να συνοδεύεται και από κατάλληλη περιβαλλοντική πολιτική που λαμβάνει μέτρα προστασίας, διατήρησης και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Πολλά προγράμματα “πράσινης επιχειρηματικότητας” προσφέρουν κίνητρα για έργα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της περιβαλλοντικής προστασίας και της αειφόρου ανάπτυξης κλπ.

Οι δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρμόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων.