Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η σημερινή πραγματικότητα επιβάλλει αλλαγή του τρόπου παραγωγής ενέργειας, από κεντρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σε ένα αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα, με ευρεία χρήση ανανεώσιμων τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τους ανανεώσιμους πόρους, όπως τον ήλιο, τον άνεμο, τη γεωθερμία κλπ.

Η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές οδηγούν μακροπρόθεσμα στη μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης. Είναι ένας σημαντικός τομέας επενδύσεων, με συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο αγοράς, κάτι που παρατηρείται σε όλες τις αναπτυγμένες, αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν είναι:

  • Μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο επιχείρησης αλλά και οικίας
  • Είναι οικονομικά αποδοτικές, εξασφαλίζοντας την απόσβεση του κόστους εγκατάστασής τους σε σύντομο  χρονικό διάστημα
  • Είναι εύκολες στη χρήση τους
  • Έχουν μικρό κόστος συντήρησης
  • Είναι τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον

Η εταιρεία μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία της επενδυτικού σας έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και η υλοποίησή του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.