Αγροτική Ανάπτυξη

Η απασχόληση του ανθρώπου με τη γεωργία και την παραγωγή προϊόντων αποτέλεσε κύριο παράγοντα της παγκόσμιας ανάπτυξης στο παρελθόν. Στα μέσα του 20ού αιώνα, το μοντέλο της “εντατικής γεωργίας” που εφαρμόστηκε ήταν προσηλωμένο καθαρά στη μεγιστοποίηση της παραγωγής, χωρίς να λαμβάνονται τόσο σοβαρά υπόψη πιθανά θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας γενικότερα.

Η αλόγιστη αυτή μορφή ανάπτυξης οδήγησε σε ανεξέλεγκτη κατάχρηση φυσικών πόρων, αποψίλωση δασικών εκτάσεων, ρύπανση του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα ο κλάδος της γεωργικής παραγωγής να θεωρείται σήμερα ιδιαίτερα προβληματικός ως προς τον τρόπο παράγωγης, διαχείρισης πόρων και λειτουργίας.
Στην Ελλάδα, ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μείωση παραγωγής στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα, μείωση του οικονομικού κέρδους του παραγωγού και κατά συνέπεια καθοδική πορεία της απασχόλησης. Στο διάστημα 2000-2007, το ποσοστό αγροτικής απασχόλησης επί του συνόλου του ενεργού πληθυσμού μειώθηκε σχεδόν στο μισό, από 17% σε περίπου 9,5%.
Η σύγχρονη Αγροτική Ανάπτυξη:
Το ζητούμενο στη παραγωγή όσο αφορά τον πρωτογενή τομέα είναι μια μορφή ήπιας γεωργίας, με σεβασμό για το περιβάλλον και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, που εξυπηρετεί τόσο τον παραγωγό όσο και τον καταναλωτή χωρίς να θυσιάζει την επάρκεια της παραγωγής.
Η σύγχρονη γεωργία:
  • Εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδημα και απασχόληση για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
  • Εστιάζει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, προσιτών σε όλες τις κοινωνικές ομάδες
  • Προωθεί τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων τους, την ανάπτυξη συνεταιρισμών και άλλων μορφών συλλογικής αγροτικής δραστηριότητας
  • Ενισχύει τη νεανική απασχόληση και επιχειρηματικότητα
  • Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ενόψει ενός συνεχώς αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού
  • Στηρίζεται στην εργασία και στην πληροφόρηση
  • Χρησιμοποιεί ήπια μέσα λίπανσης και φυτοπροστασίας
  • Εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων