Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ΕΡΕΥΝΑ
Μέσω ερευνών και εκπόνησης μελετών πάνω στη δομή της επιχείρησης σας, αρχικοποιούμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Η απαραίτητη οικονομοτεχνική ανάλυση μας οδηγεί στην επιτυχία της εκάστοτε επένδυσης.
ΙΔΕΑ
Μέσω της εμπειρίας μας και της κρίσης μας παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις για να κατευθύνουμε την επιχείρηση σας ορθά.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο αρχικός σκοπός μας. Το τελικό στάδιο για την εκτόξευση της επιχείρηση σας στην κορυφή.

Σχεδιάζουμε μαζί

Την ανάπτυξη της επιχείρησης σας

Η φιλοσοφία της εταιρείας Όμιλος Ανάπτυξις βασίζεται στις εξής βασικές αρχές: 

 • Ποιότητα Υπηρεσιών
 • Συνέπεια
 • Αποτελεσματικότητα και Αφοσίωση στους πελάτες

Πρωταρχικούς σκοπούς της εταιρείας Όμιλος Ανάπτυξις αποτελούν:

 • Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους πελάτες της
 • Η πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών και η εξασφάλιση της πίστης τους και της μακροχρόνιας συνεργασίας τους με την Εταιρεία
 • Η συνεχής παρακολούθηση των διεργασιών της με στόχο την πιστή εφαρμογή τους και τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Η ικανοποίηση του προσωπικού όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας και η διαρκής προαγωγή του επιπέδου κατάρτισής του

Η εταιρεία “Όμιλος Ανάπτυξις” προσφέρει τις υπηρεσίες της στην αναγνώριση ευκαιριών και στην εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων και εταιριών Venture Capital, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία στα Χρηματοδοτικά και Ερευνητικά Τεχνολογικά προγράμματα καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα πεδία:

 • Προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
 • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: LEADER, INTERREG, κ.α.
 • Χρηματοδοτήσεις από Venture Capitals, Seed Capital Fund, Θερμοκοιτίδες, Ν.Ε.Χ.Α. κ.α.
 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες δανείων

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παρακάτω θα βρείτε την λίστα με τα πιο πρόσφατα ενεργά προγράμματα.

Βρισκόμαστε στην διάθεση σας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Υπηρεσιες

Υποστηρίζουμε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις στην βελτίωση του Marketing με τελικό στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων.

Οι υπηρεσίες μας αναφέρονται στη βελτιστοποίηση της εταιρικής ταυτότητας, την στοχοποίηση των πωλήσεων, στο σχεδιασμό εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης, στον προσδιορισμό κατάλληλων προγραμμάτων προβολής και προώθησης κ.α.

Η εντατική και πολυετή εξειδίκευση των στελεχών της Ανάπτυξις σε θέματα ανάλυσης των καθημερινών αλλά και στρατηγικών αναγκών δεκάδων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας, καθώς και την είσοδό τους στην νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν».Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα αποτελεί η πλήρωση μιας σειράς κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία συσχετίζονται με παράγοντες όπως:

 • Η χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης
 • Η διάρκεια ζωής της επιχείρησης
 • Οι άμεσες και ευρύτερες ανάγκες της επιχείρησης σε ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 3 ετών
 • Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδύσεων που θέλει να υλοποιήσει στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων
 • Οι επιπτώσεις που θα έχει η συμμετοχή της επιχείρησης σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είτε αυτές συνδέονται με την χρηματοοικονομική κατάσταση της, την διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, την εξέλιξη και αύξηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, λαμβανομένου του ευρύτερου ελληνικού, ευρωπαϊκού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι

Ειδικότερα, η Ανάπτυξις αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των προτεινόμενων επιχειρηματικών σχεδίων σε συγκεκριμένες δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η οποία αναλύεται σε ένα ολοκληρωμένη φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα εξής:

 • Κατάρτιση σχεδίου καταγραφής των τεχνολογικών και λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη του βαθμού αναγκαιότητας αυτών.
 • Παρουσίαση σχεδίου πιθανών σεναρίων συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα προκύψουν μέσα από τη συμμετοχή σε αυτά.
 • Επιμέλεια, σύνταξη και παρουσίαση όλων των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων της μελέτης (Τεχνικοοικονομική Μελέτη).
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας μέχρι την οριστική έγκριση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών
 •  Οργανόγραμμα
 • Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
 • Έντυπα
 • Περιγραφές Καθηκόντων
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 • Εσωτερικός Κανονισμός Ελέγχου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Διαδικασίες
 • Έντυπα
 • Εργατική Νομοθεσία
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης
 • Σύστημα αμοιβών – κίνητρα παραγωγικότητας
 • Συστήματα αξιολόγησης
 • Τεχνικές βελτίωσης ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Διαδικασίες
 • Έντυπα
 • Εργατική Νομοθεσία
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης
 • Σύστημα αμοιβών – κίνητρα παραγωγικότητας
 • Συστήματα αξιολόγησης
 • Τεχνικές βελτίωσης ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας

Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της Ανάπτυξις, δεν περιορίζεται μόνο στην έγκριση υπαγωγής των επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και την ορθή υλοποίηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του εν λόγω Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα:

 • Επιμέλεια για την εμπρόθεσμη υποβολή, από την επιχείρηση, όλων των απαιτούμενων εντύπων (εκθέσεων προόδου – ολοκλήρωσης) και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του φορέα διαχείρισης του προγράμματος
 • Υποβοήθηση των στελεχών της επιχείρησης στην παρακολούθηση επίτευξης στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας στις επιτόπιες αυτοψίες ελέγχου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Υποβοήθηση των στελεχών της επιχείρησης, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη διενέργεια αυτοψιών ελέγχου υλοποίησης του έργου, καθώς και για την εκταμίευση των δόσεων επιχορήγησης σε αυτήν
 • Υποβοήθηση των τμημάτων της επιχείρησης, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση τμημάτων του επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω του φορέα διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΝΕ

Συνεργαζόμαστε επί δυο δεκαετίες με πάρα πολλές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, με ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το απόλυτο.
Προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ώστε να παρέχουμε σε κάθε πελάτη μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η ανάπτυξη της επιχείρησης σας επιτυγχάνεται με σιγουριά μέσω της εταιρείας “Όμιλος Ανάπτυξις”.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Οικονομολόγος, Μελετητής (MSc)

(+30) 694 489 8374
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Οικονομολόγος, Μελετητής (MSc)

(+30) 694 595 2298

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα - Παρασκευή:
9:00 – 17:00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Γ’ Σεπτεμβρίου 8, Κέντρο, Αθήνα
Αργυρινών 18, Λιμνοπούλα, Ιωάννινα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Τηλ. 1: (+30) 21 0444 7390
Τηλ. 2: (+30) 2651 077657
Τηλ. 3: (+30) 2651 077847
ΕMAIL
info@anaptyxis.eu
info@anaptyxis.net

qr code


Θέλετε να λαμβάνετε νέα μας?
Εγγραφείτε στο newsletter
Έχετε κάποια απορία?
Επικοινωνήστε μαζί μας